Vedtægter

Love og vedtægter for Dansk Schweisshundeforening

Klik her for at hente vedtægter som PDF 

 
§ 1. Foreningens navn er Dansk Schweisshundeforening
 
§ 2. Foreningens formål er at fremme interessen for og viden om eftersøgning af klovbærende vildt. Foreningen udgiver bladet Schweisshunden 1 eller 2 gange årligt. Foreningen kan gennem møder, kurser og jagtrelevante prøver m. m. fremme sit formål.
 
§ 3. Som medlem kan optages enhver person eller firma, som er interesseret i schweissarbejdet. Der kan tegnes støttemedlemsskab uden stemmeret på generalforsamlingen.
 
§ 4. Foreningens bestyrelse kan udelukke medlemmer, som modarbejder foreningen eller dens formål. Det skal efterfølgende forelægges på foreningens generalforsamling.
 
§ 5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar/marts måned. Der indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel, og datoen skal annonceres på foreningens hjemmeside. Forslag til vedtægtsændringer samt andre forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende: 1.   Valg af dirigent. 2.   Beretning fra formanden. 3.   Regnskab. 4.   Budget.  5.   Valg til bestyrelse. 6.   Valg af suppleanter. 7.   Valg til revisor + suppleant. 8.   Indkomne forslag. 9.   Eventuelt.
Valg foregår ved håndsoprækning, men kan, hvis det forlanges, ske skriftligt. Alle beslutninger sker ved stemmeflertal, undtagen vedtægtsændringer hvortil der kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
§ 6. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. På general forsamlingen vælges, i ulige årstal, en formand. På generalforsamlingen vælges, i lige årstal, 2 personer til bestyrelsen og i ulige årstal, 2 personer til bestyrelsen for en toårig periode. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, som er, eller har været, i Schweissregisteret. Der vælges hvert år 2 suppleanter med valgperiode 1 år. Første- og anden suppleant afgøres af stemmetallet. Der vælges revisor + revisorsuppleant for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med følgende poster: Formand.   Næstformand. Kasserer. Sekretær. Bestyrelsen udpeger redaktør af bladet, webredaktør m. m. Bestyrelsen fastsætter kontingent til foreningen. Bestyrelsen udpeger et medlem til Schweissudvalget.
 
§ 7. En person, der har ydet en særlig indsats for foreningen, kan af en enig bestyrelse udnævnes til æresmedlem. Medlemmer kan indstille begrundede forslag til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Udnævnelsen skal optages som et særskilt punkt til orientering på generalforsamlingen, men kan ikke gøres til genstand for debat eller afstemning. Et æresmedlem er kontingentfri, og bevarer sine medlemsrettigheder.
 
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det skriftligt kræves af mindst 1/3 af foreningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt til medlemmerne, senest 4 uger efter anmodningen er modtaget og med mindst 2 ugers varsel.
§ 9. Regnskabsåret går fra 1.1. - 31.12..
 
§ 10. Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom.
 
§ 11. Ved opløsning af foreningen fordeles aktiverne efter beslutning i bestyrelsen.  
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. august 1990. Ændret på generalforsamlingen den 5. februar 2000 Ændret på generalforsamlingen den 6. februar 2005. Ændret på generalforsamlingen den 7. februar 2009. Ændret på generalforsamlingen den 20. februar 2010. Ændret på generalforsamlingen den 26. februar 2011. Ændret på generalforsamlingen den 28. februar 2015. §6 ændret på generalforsamling den 25. februar 2018.
 
Konstituerende bestyrelses møde den 16-03-2018
 
 
 
 
Rune Rübner-Petersen
 
 
Per Christensen
 
 
Leif Stonor Nielsen
 
 
Benny Frænde
 
 
Asger Kjærsgaard
 

Bliv medlem, klik her.

Brug for en Schweisshund, klik her.

Læs om schweissarbejdet, klik her.

Brug for et kursus, klik her.

Prøver, klik her.

Nyheder