Så blev det igen tid til generalforsamling og dermed også at der skal aflægges beretning for årets gang i Dansk Schweisshundeforening.
Året startede med afholdelsen af sommerarrangementet på Langeland, hvor temaet var dåvildt. En utrolig spændende weekend i gode rammer med udfordringer for alle niveauer. Mange havde taget turen til Langeland og vi havde alle fornøjelsen af mødet med den lokale bestand af dåvildt, til glæde og frustration for de mange hunde og førere.

Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig efter årets generalforsamling;
Formand Kenneth Jensen
Kasserer Benny Frænde Jensen
Næstformand Leif Stonor Nielsen
Bestyrelsesmedlem Jesper Bentsen
Bestyrelsesmedlem Michael Jensen
Suppleant Rene Toft
Suppleant Allan Skriver

Bestyrelsesmøderne har foregået på enten Skype eller Teams pga. den store geografisk spredning imellem bestyrelsesmedlemmerne.

Aspiranter

I starten af 2022 har vi i bestyrelsen kigget på de tilbagemeldinger vi har fået, angående oplægget til den nye aspirantprøve. Version 1 af aspirantprøven blev sendt til Schweiss-sekretariatet helt tilbage i maj 2021, så det har været længe undervejs. Vi fik nogle forslag til ændringer fra bl.a. Prøveudvalget i Schweissregistret og det lykkedes at få alle ændringer ind i den nye version. Vi fremsendte den nye prøve med tilhørende rettelser til Schweiss-sekretariatet i marts 2022 og præsenterede den nye prøve for aspiranterne hhv. den 10. april og 1. maj. Begge prøver forløb godt og med flot hundearbejde. I slutningen af april modtog vi en mail fra Schweiss-sekretariatet om, at man stadigvæk på nuværende tidspunkt ikke kunne give en tilbagemelding på prøvens fremtid. I skrivende stund her i slutningen af august har vi stadigvæk ingen tilbagemeldinger fået. Det er lidt skuffende.
Der har i mange år været tradition for at de aspiranter som søger optagelse i Schweissregistret, og efterfølgende bliver indkaldt til kvalifikationstest, kan henvende sig til foreningen med henblik på kursustilbud. Det er dog ikke længere tilfældet og man har valgt en anden strategi på dette punkt. Så den naturlige store efterspørgsel til foreningen har ændret sig markant på dette punkt.

Schweissudvalget

Foreningen har siddet med på alle møderne i Schweissudvalget i årets løb. Tak til Leif Stonor Nielsen for det store arbejde for foreningen og sagen. Leif Stonor Nielsen sidder med for sidste gang i slutningen af august, da han efter mange år som næstformand har valgt at trække sig fra hans bestyrelsespost.

Workshop

Den 7. maj stod to ildsjæle igen som vært for en dag i skoven, denne gang omhandlende ”sporarbejdet”. Holdet var fuldt booket og der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til Sophia, Charlotte og hjælpere.

Medlemsbladet

Vores elektroniske magasin har vi været nødsaget til at nedprioritere. Der har ikke været tilstrækkelig med ressourcer i bestyrelsen i 2022 og det er en meget tidskrævende post.

Schweissprøver

Den 9. april blev der afviklet en rigtig god schweissprøve på Fyn. Har deltog 21 hunde!
Den 22. april blev der ligeledes afviklet en god schweissprøve, denne gang i Harreskoven omkring Kibæk hvor 19 hunde deltog. Der skal lyde en stor tak til prøveledere, stifindere og øvrige hjælpere.
Foreningen afholdte de før omtalte aspirantprøver den 10. april og 1. maj.
Eliteschweissprøven blev igen afholdt i de fantastiske omgivelser på Naturstyrelsens arealer omkring Blåvand og også her skal lyde en stor tak til prøveleder, dommere og stifindere. Det var helt specielt at se en ruhåret hønsehund løbe af med ”prøvens bedste register hund” på 40 timers spor. Men en helt særlig tanke går til Jens Nielsen og hans Bayersk bjergschweisshund, Crut. De lykkedes at komme igennem det krævende spor (og hetz) for 3. gang og løb igen af med prøvens bedste hund. Imponerende!

Hjemmesiden

I starten af året skiftede vi rundt på Web-master posten. Rasmus Andersen videregav stafetten til Christoffer La Cour. Der er sket mange optimeringer på hjemmesiden, takket være bl.a. Rasmus og nu Christoffer.

Udvikling eller afvikling

For lidt tid siden skrev jeg en klumme på vores hjemmeside og denne er også udsendt til vores medlemmer. Under overskriften ”udvikling eller afvikling”, forsøgte jeg på ærligvis at få skitseret de udfordringer som jeg ser foreningen står i i øjeblikket. I over 30 år har foreningens formål været den samme; ”at fremme interessen for- og viden om eftersøgning af klovbærende vildt”. Ca. 500 gange årligt bliver foreningen ringet op. Bilister, borgere, jægere, aspiranter, jagtforeninger og mange interessenter. Desværre også mange forstyrrelser om bortløbet husdyr. Så formidlingen forgår hele tiden bag kulissen. Måske lidt uset for mange, men ikke for bestyrelsen.
Ligeledes har foreningen i over 30 år skullet være det naturlige valg for landets schweisshundeførere, jægere og sporinteresserede. Faktum her i 2022 er, at foreningen ikke længere er et naturligt valg for schweisshundeførere og schweissarbejdet har organiseret sig ganske anderledes i dag end i 1990. I samme klumme efterlyser jeg frivillige kræfter fra schweissregistret som har ressourcer til at hjælpe foreningen. Vi har brug for meget mere hjælp, kunnen, inspiration og indsigt til at håndtere de udfordringer som er resultatet af den nye virkelighed, vi lever i her 30 år efter stiftelsen. Foreningens navn lægger tydeligt op til at være en forening for (førerne af) schweisshunde. Implicit forstået og antaget, at langt størsteparten af Danmarks schweisshundeførere skulle stå på medlemslisten. I dag er omtrent halvdelen medlem af vores forening.
Årene 2017 og 2018 var særdeles hård ved medlemstallet, når man kigger på udmeldte schweisshundeførere. Hele 42 registrerede schweisshundeførere valgte aktivt ikke at være medlem af vores forening. I kølvandet på 2019 og den ekstraordinære generalforsamling, valgte yderlige 11 schweisshundeførere at udmelde sig. Udgangspunktet for den nye bestyrelse var derfor lidt ubarmhjertigt, men det har lykkedes at fastholde de resterende schweisshundeførere i foreningen, med relativ få undtagelser.
Foreningen sætter stor pris på vores skare af sporinteresserede medlemmer, men som tidligere skrevet har det aldrig været intentionen, at denne del af medlemssegmentet skal være det bærende element. Derfor ønsker jeg afslutningsvis at stille spørgsmålet; har Dansk Schweisshundeforening mistet sit eksistensgrundlag?

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.