Indkaldelse til ekstraordinær generalforsomling

Kære medlem af Dansk Schweisshundeforening.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 23. marts 2019 kl. 10:00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. 

Foreningen er vært for en kop kaffe og et rundstykke, tilmelding nødvendig til kassereren på kasserer.ds@gmail.com eller 21479490 senest den 21/3-19 kl. 20.00

Foreningen står ved en skillevej. Vi kan enten vælge at blive stående og forsætte foreningens virke som hidtil. Eller prøve noget helt nyt. Det kunne være en hundeførerforening eller en forening hvor vi bløder op for deltagelse af øvrige medlemmer i bestyrelsesarbejdet. Alternativt kunne vi nedlægge foreningen og sige ” hvad er gået godt kommer ikke skidt tilbage”.

Hvad er det der gør at vi skriver sådan?

På den ordinære generalforsamling blev der IKKE valgt nogen ny bestyrelse. Og generalforsamlingen blev derefter suspenderet. Dette medfører at der skal en ekstra ordinær generalforsamling til. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling SKAL indeholde de punkter der ikke blev afviklet under den ordinære generalforsamling.

Vi gør opmærksom på at bestyrelsen ikke har kunnet finde nogen kandidater. Der skal derfor findes følgende kandidater: 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Der kan selvfølgelig opstilles kandidater på dagen.

Derudover er i mellemtiden indkommet 2 forslag til vedtægtsændringer, som skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af bestyrelse

a.       Valg af formand for 2 år

b.       Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

c.       Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år

3.       Valg af 2 suppleanter, for 1 år adgangen

4.       Valg af revisor og revisorsuppleant, ingen valg i år.

5.       Indkomne forslag.

6.       Eventuelt

Forslag 1.

Ændring af § 6 ” valgbar til bestyrelsen er medlemmer, som er, eller har været i Schweissregistret” ændres til ”Valgbar til formand er medlemmer, som er, eller har været i Schweissregistret, valgbar til bestyrelsen, 2 medlemmer som er, eller har været i Schweissregistret og 2 ordinære medlemmer.” Det vil i praksis sige at der altid flertal af tidligere eller legitimerede hundefører i bestyrelsen.

Ny § 6:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

På generalforsamlingen vælges, i ulige år, en formand.

På generalforsamlingen vælges i lige år 2 personer til bestyrelsen og i ulige år vælges 2 personer til bestyrelsen, for en 2-årig periode.

Valgbar til formand er medlemmer, som er, eller har været i Schweissregistret , valgbar til bestyrelsen er 2 medlemmer  som er, eller har været i Schweissregistret og 2 ordinære medlemmer.

Der vælges hvert år 2 suppleanter med valgperiode på 1 år. 1 suppleant som er ordinært medlem og 1 suppleant som er, eller har været i Schweissregistret.

De ordinære medlemmer der ønsker at opstille til valg, kan selvfølgelig godt være en tidligere eller nuværende schweisshundefører.

Der vælges revisor og revisorsuppleant for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer følgende poster: Næstformand, Kasserer, og sekretær.

Bestyrelsen udpeger redaktør af bladet, webredaktør mm.

Bestyrelsen fastsætter kontingentet til foreningen.

Bestyrelsen udpeger et medlem til Schweissudvalget.

Forslag 2.

Tilføjelse til § 10 ” Foreningen kan kun opløse, hvis 2/3 af medlemmerne fremsætter skrifteligt ønske herom” Tilføjelse: eller at en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal beslutter en opløsning.”

Ny § 10: Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af medlemmerne fremsætter skrifteligt ønske herom eller at en ekstraordinær generalforsamling med 2/3´s flertal beslutter en opløsning.

Med ønsket om et stort fremmøde.

Venlig hilsen 

Bestyrelsen